Състояния и кръговрат на водата

1. Какво наричаме кръговрат на водата?

Как се образува дъждът?

3. Как се образува снегът?

4. Как се образува градушката

5. Какво се случва с дъждовната вода в летен ден?

6. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича:

7. Когато слънчевите лъчи нагряват водата във водните басейни, част от нея се:

8. Вярно ли е твърдението: Процесът на изпарение на водата протича само при слънчево време.

9. Вярно ли е твърдението: При непрекъснатото си движение водата в природата преминава от едно състояние в друго.

10. Всички видове валежи са полезни. Отговори с "да" или "не".

11. Посочи валеж, който може да бъде предотвратен от хората, тъй като може да нанесе сериозни щети на селското стопанство.

12. Вярно ли е твърдението: Пàрата е газообразното състояние на водата

13. Вярно ли е твърдението: Процесите на топене и замръзване на водата настъпват при температура от 0°C

14. Процесът кипене настъпва при температура от:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе