Тест упражнение БЕЛ 3 клас

1. Как ще се обърнете към непознат възрастен човек?

2. Какво е по вид изречението: Утре ела у нас!

3. Как можем да изтълкуваме пословицата „Сговорна дружина планина повдига” ?

4. Как се нарича кратка поучителна история, която завършва с поука?

5. В кой ред изброените думи са сродни?

6. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?

7. На кой ред са написани само прилагателни от среден род?

8. В коя дума е допусната правописна грешка?

9. Коя от думите НЕ съдържа представка под?

10. Коя от думите НЕ е образувана с наставка тел?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе