Oбщи условия

Oбщи условия за използване на онлайн платформа за обучение „Уча сам“ (www.uchasam.bg)

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение между Вас като „Ползвател“ и „ФИЛМТРЕНИНГ“ ООД, ЕИК: 205225896, със седалище и адрес на управление: България, гр. Враца; ПК 3000; общ. Враца, обл. Враца, ул. Димитраки Хаджитошев №23, ет. 3, ап. 3 като „Автор“ на образователната платформа.
Приемането на настоящите Общи условия е равносилно на сключването на договор между двете страни, чрез който Ви се предоставя право да използвате Платформата и включеното в нея Съдържание, съгласно избрания от Вас начин.
Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „Изпрати“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а с Общите условия.
За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители.
Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: galia.bukovska@abv.bg

2. СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА, ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
2.1. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет.

2.2. Платформата има за цел да спомага за обучението в началното образование. Целта е по привлекателен и забавен начин да се обогатят знанията на потребителите и да се тренират техните умения. Материалите в Платформата са разпределени по предмети, изучавани в системата на българското образование или допълнителни предмети, както и по класове, като подредбата е съобразена с официалната програма в началните училища и изискванията на Министерството на образованието и науката. Видът на Платформата и нейното структуриране и съдържание се определя по преценка на Автора и може да бъде обект на промяна състояща се основно с допълване на съдържание и актуализиране съгласно възникващи нормативни промени. 

2.3. Услуга/и“ на Платформата включва/т:
а. Получаване на достъп до предоставяното през уеб браузър „Съдържание“ : всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео и всяка друга цифрова информация, включени в Платформата след регистрация и/или заплащане на дължимото възнаграждение;
б. Възможност за участие чрез коментари и качване на предварително одобрени от Администратора материали, с цел споделяне на опит в Платформата.

3. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
3.1. Ползването на цялото съдържание в платформата става след авансово заплащане на абонаментна такса. Безплатен е достъпът единствено до ДЕМО версиите след направена регистрация.
3.2. След успешната регистрация на потребителя, се предоставя възможност за избор на абонаментен план, както и начини за заплащането му. Абонирането през Платформата чрез интернет до включеното в нея Съдържание за определен период от време, съгласно българското законодателство за online търговия , е продажба на услуги, които попадат в „Изключения за правото на отказ“.

3.3. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на Предплатения период, платеното от него възнаграждение се задържа от Автора и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

3.4. Информация за абонаментните планове и начина на плащане са публикувани в Платформата. Ползвателят след като избере вид абонамент и  плати чрез избрания начин на плащане, Договорът за абонамент ще се счита за сключен за съответния Предплатен период.

3.5. Сроковете за ползване за съответния Предплатен период започват да текат от момента, в който е получено плащането. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят получава съобщение на попълнения от Ползвателя имейл. 

3.6. Подробностите за разплащателните методи са обявени в Платформата.

3.7. Авторът има право да извършва промяна на абонаментните планове и съответното заплащане от страна на Потребителя. В този случай Потребителят запазва правото си на достъп за „Предплатения период“ без доплащане.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРА
4.1. Права на интелектуална собственост
а. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и всички печатни и цифрови материали, както и коментари и дискусии, добавени от потребители са предмет на разрешение за използване, а не на продажба. Те са собственост на АВТОРА.
б. Съгласно настоящите Общи условия, достъпът до платформата се предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на част от Съдържанието на Платформата и по-конкретно – право върху включените в Платформата видеозаписи за обучение и тестове за обучение, както и друг вид материали за обучение, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия. Предоставеното право на Ползвателя по-конкретно включва: да използва Съдържанието на Платформата единствено за лична употреба и в съответствие с начина на употреба посочен в т.3 от тези Общи условия. 

4.2.  Авторът има право да променя, развива или изменя Платформата без прeдварителното или последващо съгласие и одобрение на Ползвателя.

4.3. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Авторът има право да изключи нарушителите от Платформата.

4.4. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Автора нарушение на Общите условия и последвало санкциониране чрез изтриване на профила на Ползвателя, той не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите.

4.5. Авторът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, той има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

4.6. Авторът обработва личните данни на Ползвателя съгласно Политиката за защита на личните данни на публикувани на Платформата.

4.7. За целите на статистиката, Авторът има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа и други.

4.8. Авторът има право периодично да спира достъпа до Платформата, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ, НАЧИН НА УПОТРЕБА
5.1. Необходимост от Регистрация
а. Регистрацията в Платформата е условие за ползване на Съдържанието на Платформата. 
б. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия.
в. Потребителят се регистрира в системата чрез име, e-mail и телефон за връзка. Необходимо е съгласието му с общите условия на платформата, съгласие за личните данни и с политиката за поверителност и защита на личните данни. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани. 
г. В случай на установяване ползване на регистриран профил от повече от един потребители, „Уча сам“ има право да блокира профила. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.

5.2. Право на Ползване
а. След вход в системата, Потребителят вижда профила си в системата и кратка статистика за гледаните видеа и решени тестове. Може да избере свой аватар.
б. Всички учебни материали в системата са достъпни чрез избор на учебен предмет, за кой клас и типа на учебните материали (Научи, Тествай, Играй). 
Научи - учебен материал показан чрез видеа или текст и графика.
Тествай - онлайн тестове показващи нивото на усвоеното
Играй - образователни игри
в. Изгледаните от Потребителя видеа се записват като история и могат да бъдат видени в неговия профил.
г. Потребителят може да пишат коментари към всеки урок. Той трябва да спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата– да не обижда други потребители, да не обижда и уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Автора или отделни елементи на нейното Съдържание.

5.3. Потребителят има право и е съгласен да получава допълнителна информация от Автора във връзка с Услугите на Платформата на посочени от него email и телефон, включително относно изтичащ абонамент, текущи промоции и др.

5.4. Потребителят няма право да използва Съдържанието на Платформата чрез копиране и разпространяване сред трети лица, както и да предоставя своя достъп на трети лица.

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
5.1. Правата по това правно споразумение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:
-  момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата;
- момента, в който Авторът по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
- прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

5.2. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя Авторът изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата в срок не по-дълъг от три месеца.

5.3. Независимо от причината за прекратяване, Авторът не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица. 

5.4. Титулярят си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

6. ДРУГИ
6.1. Авторът  има право променя настоящите Общи условия, да въвежда допълнителни ограничения свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Автора.
6.2. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че Авторът има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.
6.3. Всякакви данъци и такси, ДДС, митни сборове или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера, се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.
6.4. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България. Всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж. 2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе