За нас

Ученето може да бъде лесно, забавно и приятно. Образователният портал за виртуално обучение www.uchasam.bg съдържа адекватни за началното образование на децата аудио-визуални продукти. Той е насочен и към учители, и родители.

Тук ще намерите информативни и обучаващи презентации, аудио и видео филми, работни листове, тестове, интелектуални упражнения, съобразени с официалната училищна програма.

Открити уроци във видео формат, споделен добър педагогически опит от водещи преподаватели, както  и добри педагогически практики  са нашата протегната ръка за партньорство  към всички съвременни будители – учителите, влагащи в  работата любов, душа и сърце .

Образователната платформа www.uchasam.bg се  изгражда и поддържа от „Филм тренинг“ ООД – нова иновативна компания, съставена от експерти, които реализират своята бизнес идея в  сферата на новите мултимедийни иинтерактивни тенденции в модерния образователен процес.

Проектът е високо оценен от Министерство на икономиката на Република България. Компанията е бенефициент по Договор за изпълнение на Проект „Развитие на иновативни мултимедийни и интерактивни процеси“ с рег. №: BG16RFOP002-2.024-0506-C01 по процедура: Насърчаване на предприемачеството, Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. 2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе